Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vážení zákazníci, kamenickou sezónu pro letošní rok ukončíme 17.12.2021. Po tomto termínu až do jara roku 2022 budeme fungovat jako předchozí roky a tedy na zavolání. Tak se ještě stavte. Těšíme se na Vás.

Kamenický slovníček

Co je to kačírek nebo droba? Kámen PLUS vám přináší seznam nejpoužívanějších pojmů spojených s kameny.

Kamenivo

Pojem kamenivo je značně široký. Jde o souhrnné označení zrnitého nebo drceného materiálu, který je určen pro stavební účely nebo pro zahradní architekturu. Kamenivo má ve stavebnictví i zahradnictví velké využití. Používá se při výrobě betonu, malty, při tvorbě vozovkových vrstev, pro železniční základy, aj.

Lomový kámen

Lomový kámen je označení pro hrubý kus horniny, který byl uvolněn při těžbě v kamenolomu. Takový materiál je dále zpracován do formy kameniva, případně se přímo využívá pro opravy říčních koryt, jednoduché dláždění či podezdívku. Lomový kámen nalezne své uplatnění i v oblasti umění. Vybrané a upravené kusy hrubé horniny jsou nazývány solitéry a tvoří dominantní prvky v dekoraci exteriéru.

Moravská droba

Moravské droby jsou jedním z nejvyhledávanějších stavebních kamenů. Uplatní se při výrobě obrubníků, chodníků, patníků; jsou vhodné k výstavbě opěrných zdí pro zpevňování svahů a koryt, i jako drcené kamenivo. Ve specializovaných kamenolomech přesahuje produkce kameniva 1 milion tun ročně. Moravská droba je dostupná k těžbě rovněž v lomu Luleč, u kterého se nachází provozovna společnosti Kámen Plus a kde můžete vybírat z pestré nabídky Moravské droby.

Slepenec

Slepenec je hornina, která vznikla zpevněním štěrkového materiálu. Po uložení nezpevněného zrnitého materiálu (např. štěrk a písek) dochází k postupným přeměnám. Nejvýznamnější roli při procesu zpevňování sedimentu zaujímá soubor pochodů měnících minerální složení, strukturu i texturu sedimentu v období počínajícím jeho uložením. Jedná se o komplexní a dlouhodobý proces, při kterém se prosazuje ukládání, zhušťování a tmelení. Závěrečná fáze procesu zpevňování probíhá za zvýšené teploty a tlaku. Při zpevňovacím procesu se významně uplatnily částice o průměru větším než 2 mm. Tato zrna jsou v různé míře zaoblená, slepenec neobsahuje ostrohranné úlomky. Celý průběh je značně složitý a trvá miliony let.

Štěrk

Pojmem štěrk se rozumí klastický (úlomkovitý) materiál přírodního původu, jehož převažující složkou jsou částice o velikosti nad 2 mm. Štěrk se skládá především z drobných i hrubších valounů. V menší míře je štěrk obohacen o písek, jíl a silt. Jako štěrk označujeme i komerčně vyrobené horninové materiály, které splňují základní podmínku, tedy minimální průměr převažujících zrn 2 mm. Štěrk je důležitou součástí každé stavby a má velmi široké využití od drenážního štěrku až po dekorační štěrk.

Droba

Droba je jedním ze třech základních druhů pískovce. Pro klasifikaci běžných pískovců se užívá trojúhelníkového diagramu, který určuje hlavní typy pískovců – křemenný pískovec, arkóza a droba. Charakteristickým znakem droby je nízká míra zralosti (vytřídění), droba je složena ze zrn různých velikostí. Především zrnitostní složení odlišuje drobu od křemenného pískovce a arkózy. Mnoho lidí je přesvědčeno o původu označení droba, totiž že je odvozeno od náchylnosti horniny k drolení. Původ vzniku tohoto slova však není zcela jasný. Droba je podobně pevná hornina jako křemenný pískovec či arkóza.

Kačírek

Kačírek je lidový pojem označující oblé přírodní kamenivo – oblázky. Charakteristickým znakem oblázků je zaoblený tvar, o který se postarala činnost vody. Oblázky jsou nejčastěji těženy v různých velikostech z říčního dna. Mimo technického využití (např. vyrovnání terénních nerovností) najdou oblázky uplatnění jako dekorace v zahradách, hodí se na dětská hřiště či do gabionů. Lidový pojem kačírek se používá zejména pro oblázky drobnější velikosti, neboť připomínají gastrolity, tedy kameny v žaludcích některých býložravých živočichů. Gastrolity podporují proces rozmělňování potravy v žaludcích kachen a jiných býložravců.

Sokl

Sokl je spodní část zdi, pata podstavce. Aplikované materiály musí splňovat specifické podmínky odolnosti; především mechanickou odolnost, odolnost vůči vodě, mrazu, solím a dalším disruptivním vlivům.

Frakce

Frakce v geologickém kontextu označuje množinu zrn kameniva, které propadnou horním sítem a zachytí se na spodním sítu. Takové kamenivo je přibližně vytříděno v určitém frakčním rozmezí. Každá frakce obsahuje specifický podíl menších nebo větších zrn.

Okapový chodník

Hlavní funkcí okapového chodníku je odvést vodu od obvodových stěn domu, a tím zamezit nadměrnému vlhnutí spodní části fasády při deštích. Při realizaci se dodržuje spádování okapového chodníku v minimální míře 2 % ve směru od budovy. Okapový chodník může být zaměňován s pojmem kačírek, kdy je místo chodníkové dlažby využito oblé přírodní kamenivo – oblázky.

Břidlice

Břidlice je částečně metamorfovaná sedimentární hornina složená především z jílu a siltu (prachu). Charakteristickým znakem této horniny je břidličnatá dělitelnost – břidlice je štípatelná, snadno se rozpadá v tenké destičky. Břidlice se po staletí významně uplatňovala jako střešní krytina, její popularita se po částečném útlumu opět zvyšuje. Dnes je břidlice s oblibou užívána pro obklady stěn, v zahraničí je vhodně štípatelná břidlice často užívána například pro exponované dlažby kostelů. I v tuzemsku však má Břidlice bohaté uplatnění pro obklady a dlažby do koupelen, parapety, schody, barové pulty, krby, lázně, sauny, terasy, apod.

Krystalický dolomit

Krystalický dolomit, též známý jako dolomitický vápenec, je hornina blízká mramoru. Svou světlou barvou s růžovo-šedým žíháním působí velmi efektně v zahradách, na travnatých plochách ale i v kombinaci s drtěmi v bílé či růžové barvě. Horniny s dolomitovým složením (krystalický dolomit) mnohdy vytvářejí plynulé přechody s mramorem. Ve složení horniny se prosazuje zejména minerál dolomit, jako vedlejší minerál se v závislosti na intenzitě přeměny objevuje mastek, tremolit nebo diopsid.

Gabion

Gabiony jsou drátokamenné prvky vyráběné v různých formách, nejčastěji ve tvaru krychle, kvádru nebo válce. Gabion tvoří drátěná konstrukce s oky, ta je většinou vyplněna lomovým či přírodním kamenem. Jde o velmi vzhledné provedení opěrných stěn nebo vyztužení svahů, využívá se rovněž jako estetický prvek v zahradní architektuře. Gabionová konstrukce působí moderně a elegantně, vyzdvihuje přirozenou podobu kamene a může být kombinována s vhodnou vegetací. Popínavé rostliny zjemní jednolitou plochu gabionu a vytvoří dojem divoké přírody.

www.kamenplus.cz

Zavřít